centre-for-formal-epistemology-2

 

Centrum pro formální epistemologii založil Ladislav Kvasz v roce 2017 na základě Akademické prémie udělené Akademií věd ČR.

Cílem projektu je vytvořit formalizaci epistemologie analogickou k Fregově formalizaci logiky. Na cestě k formalizaci musela logika projít řadou zásadních změn a oprostit se od některých hluboce zakořeněných přesvědčení. Přesvědčení analogická těm, která bránila formalizaci logiky, lze nalézt i v epistemologii. Jádro projektu se soustřeďuje na pět tezí, které vytyčují cestu ke skutečně formální epistemologii. Tyto teze vycházejí z hluboce zakořeněného přesvědčení, že současný trend formalizace epistemologie není dostatečně radikální.

První teze tvrdí, že je nutné sblížit epistemologii s matematikou, fyzikou a dalšími exaktními vědami a studovat procesy získávání poznatků v těchto disciplínách.
Druhá teze říká, že formalizace epistemologie vyžaduje, abychom opustili problematiku každodenního poznávání a znovu se zaměřili na epistemické procesy probíhající v exaktních vědách (jako je měření, experiment, predikce, aproximace a analýza dat).
Třetí tezí je, že formální epistemologie není určena k tomu, aby se zabývala epistemickými akty empirických subjektů, ale objektivními vztahy mezi vědeckými teoriemi.
Čtvrtá teze tvrdí, že je nutné rozšířit obecný rozsah epistemologie podobně jako Fregeho pojednání o logice.
Pátá teze potvrzuje potřebu zkoumat matematickou (a nikoli pouze logickou) strukturu vědeckého poznání, což je přístup, který by mohl vést k objevení nových matematických struktur.

Úplný popis projektu v anglickém jazyce naleznete zde.