Publikace

philosophy-of-probability

Philosophy of Probability

Tim Childers

Probability is increasingly important for our understanding of the world. What is probability? How do we model it, and how do we use it? Timothy Childers presents a lively introduction to the foundations of probability and to philosophical issues it raises. He keeps technicalities to a minimum, and assumes no prior knowledge of the subject. He explains the main interpretations of probability--frequentist, propensity, classical, Bayesian, and objective Bayesian--and uses stimulating examples to bring the subject to life. All students of philosophy will benefit from an understanding of probability, and this is the book to provide it.

Oxford University Press
z-evolucniho-hlediska-pojem-evoluce-v-soucasne-filosofii

Z evolučního hlediska: Pojem evoluce v současné filosofii

Vladimír Havlík, Tomáš Hříbek a kol.

První česká publikace, která systematicky mapuje vliv moderní evoluční teorie na klíčové oblasti filosofie – filosofii vědy a mysli, etiku a teorii poznání. Obecněji se kniha řadí do proudu současného filosofického naturalismu, ačkoli autoři nezaujímají vůči naturalismu vždy stejné postoje.

První dvě kapitoly publikace se týkají filosofie vědy a jejich cílem je vyjasnění vědeckého statusu darwinistické teorie evoluce: T. Hříbek srovnává evoluční teorii s různými formami kreacionismu a V. Havlík analyzuje formy univerzálních principů evoluce. Ve druhé části se J. Hvorecký věnuje pokusům o naturalizaci mentálních stavů, zatímco T. Hříbek zkoumá předpoklady a důsledky darwinistických koncepcí etiky. Studie J. Noska a Z. Parusnikové v posledním oddílu knihy mapují současné evoluční teorie poznání, které sdílejí naději, že náš nárok na objektivní poznání lze podpořit přihlédnutím k evoluční historii tohoto poznání, případně poznávacích schopností.

Filosofia
jake-to-je-nebo-o-cem-to-je

Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě

Tomáš Hříbek

Zatím nejsouhrnnější domácí monografie o současné analytické filosofii vědomí, která se během posledních dvou dekád stala jednou z nejživějších oblastí filosofického výzkumu. Autor vysvětluje důvody tohoto vývoje, jež mají co do činění se standardním pojetím fenomenálního vědomí a metafyziky materialismu, o něž se opírá formulace tzv. „těžkého problému“ vědomí a výzva moderního dualismu. Tuto výzvu představují zvláště modální argument Davida Chalmerse a epistemický argument Franka Jacksona. Převážná část knihy je věnována návrhům na překonání dualismu: argumentům russelliánského monismu a materialistickým strategiím, zvláště tzv. reprezentacionismu. Autor obhajuje teorii, která se do jisté míry podobá reprezentacionismu v tom, že redukuje vědomí prostřednictvím intencionality, ale liší se odmítnutím standardního pojetí vědomí a argumentačním rámcem, jímž je spíše metodologický naturalismus než materialistická metafyzika. Tuto teorii rozvíjí hlavně Daniel Dennett, ačkoli příbuzné argumenty lze najít u dalších současných kritiků introspekce. Ačkoli Dennettova teorie nabízí spíše dekonstrukci než řešení „těžkého problému“, autor dospívá k závěru, že navzdory své podnětnosti přehlíží „nejtěžší problém“. Tento problém se netýká vědomí, ale intencionality. Kniha může sloužit jako úvod do současné diskuse ve filosofii mysli a metafyzice.

Filosofia
rozum-kritika-otevrenost

Rozum - kritika - otevřenost

Zuzana Parusniková

Monografie o filosofii Karla Raimunda Poppera se zabývá koncepcí kritického racionalismu a jejím vlivem na diskuse o perspektivách vědecké racionality. Ústředním tématem je Popperův originální model „negativního“ rozumu, který hraje pouze likvidační a destruktivní roli a nemůže poskytnout žádné pozitivní epistemologické kritérium pro přijímání teorií. V tomto konceptu nefundační racionality vidí autorka zajímavé paralely mezi Popperem a postmodernismem, a to i přes odlišnost jejich přístupů k roli rozumu v západním myšlení.

Filosofia
vyznam-a-komunikace

Význam a komunikace

Petr Koťátko

Autor se pokouší dopracovat k vymezení základních typů mluvních aktů a k jistému pojmu významu promluvy. Poté se zabývá důsledky této promluvy, které se týkají různých problémů, diskutovaných současnou filosofií jazyka: vztahu významu a mentálních stavů, transparence a objektivity významu, nepřímých způsobů komunikace běžně označovaných jako „konverzační implikatury“, různých komunikativních triků, normativních parametrů komunikace a (v rámci toho) pojmu jazykové konvence, problému tzv. jednání podle pravidla, rozlišení různých tipů diskurzu, v nichž platí různé principy determinace významu protimluvy. Autor konstatuje, že diskuse o pojmu významu promluvy nemusí vést k závěru, že nositelem významu nemohou být jiné akty než užití vět jakéhokoliv jazyka.

Filosofia
realismus-a-relativismus

Realismus a relativismus

Tomáš Marvan

(Realism and Relativism)

Table of Contents

The book tracks the tensions between realism and constructivism in the works of Willard Quine, Hilary Putnam, Donald Davidson, Nelson Goodman and Richard Rorty. Although the author favors realism, the arguments of the aforementioned philosophers provoke him to take anti-realist stance seriously, though he ultimately rejects it. As the book unfolds, the following questions, amongst others, are raised: Depends the existence of giraffes on people? Created Goodman the "worst argument in the world"? Can we observe the world from the perspective of the God's eye? Can we put off all concepts and words? Is one capable of mapping the surrounding world exactly?

Praha: Academia, 2014. 147 pp. ISBN 978-80-200-2377-3